Ontwikkeling milieuprestaties Nederlandse veehouderij – RVO

Ontwikkeling milieuprestaties Nederlandse veehouderij

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De Nederlandse veehouderij heeft in 20 jaar een grote voortgang gemaakt in meer milieubewust produceren. Deze verbeterde milieuperformance is het resultaat van enerzijds efficiencyverbetering bij veehouders en bij toeleveranciers. Anderzijds heeft het milieubeleid ten aanzien van mest en emissies van de landbouw ook zijn vruchten afgeworpen. In opdracht van RVO heeft Blonk Consultants deze ontwikkelingen te gemodelleerd en gemonitord.

Introductie

In het kader van de uitvoering van het convenant schoon en zuinig heeft de sector en de RVO (indertijd Agentschap NL) aan Blonk Consultants gevraagd om het milieu-effect van efficiencyverbetering en milieumaatregelen van de afgelopen 20 jaar in beeld te brengen. Ook is bij wijze van vingeroefening gekeken naar het potentieel voor de toekomst en is voor enkele indicatoren een vergelijking gemaakt met buitenlandse productie. De monitoringsresultaten voor broeikaseffect en fossiel energiegebruik zijn gepubliceerd door de RVO.

Aanpak

Om de ontwikkeling in milieudruk van de Nederlandse veehouderij te monitoren is een model gemaakt waarmee de keten op verschillende referentieniveaus kan worden beoordeeld. Voor drie ketenschakels zijn aparte LCA’s opgesteld die later weer aan elkaar gekoppeld kunnen worden om een totale LCA te construeren van de producten zoals ze worden aangeboden in de retail. Deze ketenschakels zijn:
  1. De productie van het jong dier
  2. De productiefase van het dier (dier voor slacht, melk)
  3. De slachterij en uitsnijderijfase (verpakt vlees)
De milieu-impact van bijproducten is berekend op basis van substitutie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vervanging van kunstmest door dierlijke mest en vervanging van energiedragers door producten vanuit de verwerking van slachtbijproducten. Figuur 1 geeft een illustratie voor varkensvlees.

Resultaten

In onderstaande grafieken is ter illustratie een aantal belangrijke trends weergegeven voor de milieu-impact van vers varkensvlees.
Figuur 2 en 3 tonen de relatieve trends in de milieu-impact van in Nederland geproduceerd vers vlees (per gewichtseenheid) tussen 1990en 2010 waarbij de impact van 2010 op 100 is gesteld.