Life Cycle Assessment van Kaas en Melk – FrieslandCampina

LCA van kaas en melk

In opdracht van FrieslandCampina

In opdracht van FrieslandCampina heeft Blonk Consultants een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd van halfvolle melk en van jong belegen Goudse kaas. FrieslandCampina is onderdeel van het consortium dat werkt aan de ontwikkeling van Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR), samen met de Europese brancheorganisatie voor zuivel (EDA). Dit is een traject dat is opgezet door de Europese Commissie en loopt tot 2017. FrieslandCampina wil met de LCA van halfvolle melk en jong belegen Goudse kaas bijdragen aan de ontwikkeling van de PEFCR voor zuivelproducten, door de ervaring en de opgedane kennis te delen met het consortium.

De LCA: Goal & Scope

De LCAs zijn zogenoemde cradle to gate LCAs. Dat betekent dat alle processen en emissies zijn meegenomen vanaf de teelt van de grondstoffen voor het veevoer voor de koeien tot en met de zuivelfabriek. De data voor de melkveehouderij komen uit literatuur en nationale databases. De data voor de zuivelfabriek zijn door FrieslandCampina gegeven. Zes milieu indicatoren zijn geanalyseerd: broeikasgasemissie, verzuring, stikstof-vermesting, fosfor-vermesting, landgebruik en fossiel energiegebruik. Het is niet het doel van deze LCA om de milieuimpact van halfvolle melk te vergelijken met die van jong belegen Goudse kaas. De functie van deze twee producten (zoals voedingswaarde) verschilt op teveel punten om hun milieu-impact op gewicht één op één met elkaar te vergelijken.

De impact van halfvolle melk

De emissie van broeikasgassen voor halfvolle melk ligt tussen 0,91 en 1,44 kg CO2eq/kg, met een gemiddelde van 1,12 kg CO2eq/kg. Pensfermentatie door het melkvee draagt voor ongeveer 35% bij aan de totale broeikasgasemissie. Ook de mest, opgeslagen in de stal, uitgescheiden in de wei, of aangewend op het land, draagt voor een aanzienlijk deel bij aan de totale broeikasgasemissie van halfvolle melk. De emissies die plaatsvinden op de boerderij zijn voor vrijwel alle milieu-impacts de meest bepalende bron. Dit geldt niet voor fossiel energiegebruik. De impact op fossiel energiegebruik voor halfvolle melk ligt tussen 0,12 en 0,18 kg oil eq/kg, met een gemiddelde van 0,14 kg oil eq/kg. Voor fossiel energiegebruik hebben naast de boerderij, ook de retail, de zuivelfabriek, de verpakking en de consument een belangrijke bijdrage. De impact op landgebruik van halfvolle melk ligt tussen de 0,71 en de 1,2 m2a/kg, met een gemiddelde van 0.91 m2a/kg halfvolle melk. Het landgebruik voor de productie van veevoer ligt hoofdzakelijk in aflopende volgorde van bijdrage in Nederland, Brazilië, Duitsland, Argentinië en Frankrijk.

Methodologische keuzes

Naast de bandbreedte die ligt om de gebruikte data, zijn er methodologische keuzes die invloed hebben op het resultaat. De impact van verandering van landgebruik (direct land use change (dLUC)) is niet meegenomen in de baseline scenario’s. Afhankelijk van welke methode er wordt toegepast om deze impact te berekenen neemt de impact op de emissie van broeikasgassen voor halfvolle melk toe met 7-21% en van jong belegen Goudse kaas met 8-24%. Voor het toewijzen van de milieu-impact naar co-producten op de melkveehouderij (melk, vlees, kalveren), is de IDF allocatie toegepast. Dit is een methode die rekening houdt met de hoeveelheid energie die een koe nodig heeft voor de productie van melk, vlees en een kalf. Een andere veel gebruikte allocatiemethode is economische allocatie. Als economische allocatie zou worden toegepast op de boerderij dan zou 92.2% van de emissies worden toegeschreven aan de melk op de boerderij in plaats van 86.0% met IDF allocatie.

De impact van jong belegen Goudse kaas

De emissie van broeikasgassen voor jong belegen Goudse kaas ligt tussen 6,9 en 11,8 kg CO2eq/kg, met een gemiddelde van 8,67 kg CO2eq/kg. De emissies op de boerderij, de zuivelfabriek en de retail (koeling) hebben een grote bijdrage aan de emissie van broeikasgassen. Ook voor fossiel energiegebruik geldt dat deze fasen in de levenscyclus een belangrijk impact hebben. De impact op fossiel energiegebruik voor kaas ligt tussen 0,68 en 1,13 kg oil eq/kg, met een gemiddelde van 0.84 kg oil eq/kg. Landgebruik, vermesting en verzuring worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de activiteiten en emissies die plaatsvinden op de boerderij. De impact op landgebruik voor jong belegen Goudse kaas ligt tussen 4,88 en 8,89 m2a/kg, met een gemiddelde van 6,27 m2a/kg.

Meer informatie over deze Life Cycle Assessment (LCA)?

Of neem contact op met Roline Broekema, consultant.
E-mail roline@blonkconsultants.nl
Tel 0182 579970