Publicaties

Overzicht van Publicaties & Rapporten

Publicaties: rapporten, artikelen


Regelmatig publiceert Blonk Consultants openbare rapporten, tools en artikelen over afgeronde en lopende projecten en onderzoeken. In onderstaand overzicht vindt u publicaties van afgelopen jaren.


Voor 2008

Zeeland: Economie light
In opdracht van de Zeeuwse Milieufederatie heeft Blonk Consultants een verkennende studie uitgevoerd gericht op het ontwikkelen van een aanpak om reducties op het gebied van broeikaseffect en het gebruik van meer duurzame grondstoffen te bevorderen. Onderdeel van deze studie is een verkenning bij twee Zeeuwse MKB bedrijven, Meatless en Geuze Metaalconserveren BV.
Download rapport
Landbouw en klimaat in Brabant
Blonk Consultants heeft samen met CLM in opdracht van de stuurgroep LIB en de provincie Noord Brabant de broeikasgasemissies in de Brabantse landbouw geïnventariseerd. Met 5,5 Mton heeft de Brabantse landbouw een aandeel van 20% in de broeikasgasemissie van de Nederlandse landbouw.
Download rapport
Milieuanalyse vleesproducten
Gezamenlijk met Pré is voor de consumentenbond het milieueffect van een aantal vleessoorten in kaart gebracht. Opvallend zijn de grote verschillen tussen de diverse vleessoorten. Vleeskoeien hebben een aantal belangrijke milieutechnische nadelen zoals de relatief lage voederconversie en de methaanemissie uit het maagdarm kanaal. Deze eigenschappen gelden ook voor melkkoeien maar omdat hier vlees een bijproduct is scoort dit rundvlees weer relatief goed. Verschillen tussen biologisch en reguliere productie blijken kleiner te zijn dan tussen de verschillende diersoorten.
Download rapport
Download bijlagen
Monitoring van duurzaamheidsprestaties van de Nederlandse varkenshouder
Het duurzaamheidsvraagstuk voor de Nederlandse varkenshouder is te rubriceren naar vier aandachtsvelden:
  • Bijdragen aan een duurzaam varkensproduct vanuit het perspectief van de Nederlandse (West-Europese) burger/consument.
  • Bijdragen aan een ‘schoon’ bedrijf passend in de Nederlandse regio.
  • Bijdragen aan de sociale en economische ontwikkeling (regionaal, nationaal en internationaal)
  • Realiseren en in stand houden van een bedrijfseconomisch ‘gezond’ bedrijf.
In een uitgebreide studie in samenwerking met WUR LEI en WUR ASG en in opdracht van de Provincie Noord Brabant zijn voor deze vier aandachtsvelden prestatie-indicatoren ontwikkeld en is het Milieukeur initiatief getoetst.
Download rapport
Herziening van de milieukeureisen voor varkens 2004/2005
In 2005 is het Milieukeur certificatieschema voor varkens aangepast op basis van de inzichten die verkregen zijn in het project “Monitoring van duurzaamheidsprestaties van de Nederlandse varkenshouder”. Ten opzichte van het oude schema is een aantal vernieuwingen doorgevoerd in de opzet. Naast de set van verplichte milieunormen zijn er meetlatten ontwikkeld voor milieu en dierenwelzijn die de gelegenheid bieden om op een palet van maatregelen te scoren. Door deze meetlatten worden de varkenshouders gestimuleerd extra te presteren maar ze kunnen daarbij focussen op bij hun passende innovaties.
Download rapport
Duurzaam bier, visiedocument Gulpener
Gulpener staat bekend als een bedrijf dat excelleert op MVO gebied. In samenwerking met Natuur en Milieu en de Limburgse Milieufederatie is onderzocht in hoeverre de Gulpener productieketen nog mogelijkheden biedt voor duurzaamheidsinnovatie en hoe maatschappelijke organisaties een rol kunnen spelen in het verbreden van een MVO initiatief zoals Gulpener.
Download rapport
Analysedocument Economie Light Laurus/Super de Boer
Laurus/ Super de Boer anno 2003 is doorgelicht op energiegebruik en broeikaseffect in de keten en op het landgebruik en pesticidengebruik van het assortiment. Vervolgens is gekeken naar mogelijkheden om de milieuprestaties van het assortiment te verbeteren. Dit document is een van de bouwstenen geweest om een langlopend samenwerkingsproject te formuleren allereerst met Stichting Natuur en Milieu en Oxfam Novib en later met Transforum en kennisinstellingen zoals de WUR en de Erasmusuniversiteit.
Download rapport
Milieueffectbepaling MIA/VAMIL Cluster Groen Label kassen
Voor het milieujaarverslag MIA/VAMIL 2002 is op verzoek van het ministerie van VROM door Blonk Consultants een raming gemaakt van de milieueffecten van de aangemelde investeringen voor de Groen Label Kas (kortweg effectraming). De maximale primaire energiebesparing bedraagt voor de in 2001 aangemelde kassen naar schatting 50-63 miljoen aardgasequivalenten per jaar, corresponderend met 90.000-113.000 ton CO2 uitstoot. Voor de meldingen in 2002 wordt de besparing op maximaal 106-133 miljoen aardgasequivalenten per jaar geraamd, ofwel 192.000-240.000 ton CO2/jaar.
Download rapport