Milieubelasting van de voedselconsumptie in Nederland

I n opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Blonk Consultants samen met het RIVM een methode ontwikkeld om de belasting van de Nederlandse voedselconsumptie op een zestal milieuaspecten kwantitatief te kunnen bepalen en in de toekomst te kunnen monitoren.

Inzicht in een duurzaam voedselsysteem


Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) streeft naar een duurzaam voedselsysteem voor Nederland. Dit systeem voorziet in de voedingsbehoefte van alle mensen, nu en in de toekomst. Daarnaast beschermt het tegelijkertijd de ecologische systemen. Om inzicht te krijgen in een duurzaam voedselsysteem heeft Blonk Consultants samen met het RIVM de milieubelasting van de voedselconsumptie in Nederland geanalyseerd. In deze analyse is gekeken naar zes milieuthema's:

  • Klimaatverandering
  • Landgebruik
  • Waterverbruik
  • Verzuring
  • Vermesting
  • Bodemuitputting

Life Cycle Assessment (LCA) &
Voedselconsumptiepeiling (VCP)

Voor deze studie is gebruik gemaakt van de methode Levenscyclusanalyse, ook wel Life Cycle Assessment (LCA) genoemd, en de Voedselconsumptiepeiling (VCP). Een LCA brengt de milieubelasting van een product voor alle levenscyclus fasen in kaart. De VCP geeft de mogelijkheid om een gedetailleerd beeld van het voedselconsumptiepatroon in Nederland te vormen. Door deze twee methodes te combineren wordt het mogelijk om de milieudruk van producten per thema te bepalen. Zo wordt duidelijk welk effect veranderingen hebben, zoals een ander productieproces of consumptiepatroon.

Selectie van 168 voedingsproducten


Voor het onderzoek zijn 168 voedingsproducten geselecteerd. Een totaaloverzicht van alle producten die in Nederland worden verkocht is onmogelijk. Naar inschatting zorgen deze 168 producten samen voor 80% van de milieubelasting van de Nederlandse voedselconsumptie.

Op dit moment zijn gegevens van de volgende productgroepen beschikbaar: groente, fruit, brood, zuivel en kaas, vlees en vis.

Database

Niet eerder zijn zoveel milieuaspecten van voedselconsumptie naast elkaar beoordeeld voor Nederland. De data is samengebracht in een overzichtelijke database. Deze data wordt ingezet voor analyses naar toekomstige trends, inzicht in een bepaald type milieuschade of het uitwerken van scenario's.

Op weg naar een duurzamer voedselsysteem

Een duurzamer Nederlands voedselsysteem kan gerealiseerd worden door een aantal veranderingen. Zoals verduurzaming van productieprocessen en het terugdringen van verliezen in de keten. Daarnaast moet de consument minder voedsel verspillen en het voedselconsumptiepatroon aanpassen, door minder en anders te gaan eten. Een effectieve stap is een verschuiving van dierlijke naar plantaardige producten.


Meer informatieHeeft u vragen over dit onderzoek?
Neem contact op met Jasper Scholten, manager Life Cycle Assessment.
Tel +31(0)182547808
E-mail jasper@blonkconsultants.nl