Bijdrage van kapitaalgoederen aan een levenscyclusanalyse (LCA)

I n levenscyclusanalyse (LCA) studies wordt gestreefd naar een zo compleet mogelijk model van een product te maken. Om hiermee accurate berekeningen van een product uit te voeren. Deze compleetheid maakt studies omvangrijk en kostbaar. Niet alle details zijn echter belangrijk. Het is dus verstandig om voorafgaand aan de studie al min of meer duidelijk te hebben wat meetelt. Eén van deze gedetailleerde onderdelen zijn kapitaalgoederen, zoals machines en gebouwen in de landbouwsector. Mike van Paassen, masterstudent ‘Industrial Ecology’ aan de TU Delft en Leiden Universiteit, verdiept zicht op dit moment bij Blonk Consultants in het vraagstuk hoe groot de bijdrage van kapitaalgoederen is en hoe die het best berekend kan worden. Zijn afstudeeronderzoek gaat specifiek over de bijdrage van de kapitaalgoederen aan de productie van aardbei, graan en melk. Het doel van zijn studie is om te achterhalen of het daadwerkelijk noodzakelijk is om kapitaalgoederen (gedetailleerd) mee te nemen in een LCA. Of dat het wellicht mogelijk is om deze achterwege te laten. Het doel is om de resultaten van het onderzoek te implementeren in Agri-footprint® van Blonk Consultants. Een mooie opdracht voor een tuinderszoon met een achtergrond in chemische technologie en industriële ecologie.

Vergelijkend onderzoek naar 3 producten

De eerste stap in het onderzoek is gericht op het achterhalen wat kapitaalgoederen precies zijn. Er is gekozen voor een praktische definitie: "alle goederen die langer dan 1 jaar mee gaan". Voorbeelden zijn machines, instrumenten en gebouwen die gebruikt worden in de levenscyclus van een product. Alles wat korter gebruikt wordt dan een jaar, zoals kunstmest, diesel, aardgas, pesticiden en substraat zijn zogenaamde ‘operationele inputs’.

Voor drie producten (aardbei, melk en graan) wordt een vergelijkend onderzoek gedaan: een model met en zonder kapitaalgoederen, zodat de invloed op de LCA resultaten in kaart kan worden gebracht. In het onderzoek wordt alleen gekeken naar kapitaalgoederen op ‘boerderij-niveau’. Zo blijft de scope van het onderzoek haalbaar.
“Het meest interessante aan landbouw LCAs is de grote interactie tussen mens en natuur. Dit in combinatie met prangende thema’s zoals biologische landbouw of veganisme maakt studies over landbouw, de meest vervuilende en meest essentiële industrie, zeer boeiend. Ik hoop dat mijn onderzoek kan bijdragen aan het beter begrijpen van de ecologische invloeden van productiesystemen wat hopelijk kan helpen de landbouwsector te verduurzamen”

Mike van Paassen.

Beschikbare data filteren en combineren

Over de operationele inputs zijn vrij veel data beschikbaar. Bijvoorbeeld, de Universiteit van Wageningen publiceert regelmatig rapporten met de opbrengsten, prijzen, startmateriaal (planten of zaad) en verbruik van kunstmest, pesticiden en energie per gewas. Door deze data aan te vullen met andere aannames en data over de emissies van kunstmest en zware metalen is de LCA zonder kapitaal goederen zo goed als compleet. Kapitaalgoederen kunnen grofweg in twee groepen worden ingedeeld: machines en gebouwen. Voor machines zijn bijvoorbeeld veel data beschikbaar. Deze informatie is echter niet gebundeld. Dit betekent dat de data gefilterd en gecombineerd moeten worden om een goed model te maken.

Een voorbeeld van een trekker

Voor een trekker kan op basis van afschrijving de levensduur worden bepaald. Samen met het gebruik per jaar kan worden bepaald hoeveel uur een trekker gebruikt wordt tijdens zijn economische levensduur. Samen met andere factoren zoals materiaal compositie, transport, onderhoud en reparatie kan de invloed van een trekker of machine per uur of hectare worden berekend. Voor gebouwen is dit ingewikkelder. Het ontbreken van vuistregels en literatuur dwingt je op zoek te gaan naar primaire data van leveranciers. Met deze primaire data kunnen vervolgens weer gewichten en levensduur worden berekend.

Koppelen aan achtergronddata

De volgende stap is om de verzamelde data over gewichten en materialen te koppelen aan zogenaamde ‘achtergronddata’, zoals opgenomen in SimaPro (LCA software). Deze achtergronddata bevatten de milieutechnische invloeden van alle materialen. Door deze data te combineren kan voor nagenoeg elk product, op basis van statistieken, een milieuprofiel van operationele inputs en kapitaalgoederen bepaald worden. Nadat SimaPro zijn rekenwerk heeft gedaan, worden de resultaten geëvalueerd en wordt duidelijk in hoeverre kapitaalgoederen invloed hebben op de productie van aardbeien, graan en melk.

Eerste interessante bevindingen

Inmiddels heeft Mike al een aantal eerste interessante bevindingen. Bijvoorbeeld voor aardbeiproductie in kassen komt naar voren dat de zinkcoating op teeltgoten voor meer dan de helft bijdraagt aan ‘metaal uitputting’. Dit kan voor de leverancier een aanleiding zijn om een andere coating te gaan gebruiken in de toekomst.


Meer informatieHeeft u vragen over dit onderzoek en de invloed van kapitaalgoederen?
Neem contact op met Mike van Paassen of Jasper Scholten, manager Life Cycle Assessment.
Tel +31(0)182547808
E-mail mike@blonkconsultants.nl of jasper@blonkconsultants.nl